Skip to main content
Internet Archive's 25th Anniversary Logo

Full text of "Fulfulde, Nigerian Swadesh List"

See other formats


animal: kús˗iːl
arm: bóoːrdɛ čúŋgo
arm: dámgoː ǯúŋgo
arm: ǯúŋgo
arrow: pídiːr˗gal
bad: bálwagíku
bad: wɔ́ːda
belly: reːdu
big: máuːdu
bird: sóndu
black: báleːču
blood: gíːdyam
bone: gíːal
boy: súkaː
breast: éndu
breathe: fɔ́ːfta
brother: mínya
brother: mɔ́una
butterfly: kóoː˗wa
chest: gábaːre
cold: féːwi
come: wáːri
crocodile: nɔ́ːda
daughter: bíŋgeldeːl
day: bímbi
day: nyálaoːma
die: maːyi
dog: r˗áwaː˗ndu
dog: síeːru
drink: yára
dry: ahɛ́ːni
dry: yɔːri
ear: nóhuːru
eat: nyáːma
egg: bóčoːnd˗e
elbow: sósbuːndu
eye: íːteːre
face: yɛːso
fall: yáni
father: báːba
father: nyáːko
finger: hóhoːndu
finger: hóhoːndu kóseŋgal
finger: kóhoːli
fingernail: fédeːŋgo
fire: h˗íːte
fish: líːŋgu
five: čɔ́ːwiː
foot: báːo koseŋgal
foot: nɛ́wure kóseŋgal
foot: tɛ́ppɛːre
forehead: tíhiːnde
forest: láde
four: náːi
girl: súkaː˗dɛːbo
good: bóːdu
hair: gáːsa
hand: báo čúngo
hand: nɛ́wuːre
head: hɔ́ːr˗ɛ
head: kóː˗ɛ
hear: náni
house: súːdu
I: ˗aːm
I: me
knee: sósbuːndu koseŋgal
laugh: čála
leaf: háːko
leg: kóiːŋgal
lie: wáːlake
man: górko
meat: kús˗iːl
moon: héhiːru
moon: léuːru
mosquito: bóuːŋgu
mother: ína
mouth: hónduːko
navel: wúːdu
neck: báːo daːnde
new: kɛ́su
new: pámaːro
night: čémma
not: ta
old: dumnáwiː
old: nɛ́ɛːčo
one: góːo
play: fíːča
rain: íyeːnde
rat: dóːmuːru
root: dádul
rope: bógol
salt: lámdam
sand: mbúlwuldi
say: wólwi
see: yíːi
shoulder: náː˗f˗ki
sister: míniráːo
sister: mɔ́uniráːo
sit: čóːrake
skin: láral
sky: alčɛ́nna
sky: dɔ́ːu
sleep: dáːnake
small: pámaːru
smoke: čúːrka
snake: mbóoːdi
son: bíŋgeːl
spit: dóči
stone: háiːrɛ
stone: káːdyɛ
straight: fóːrti
sun: náːŋge
sweet: nčúːŋri
take: hɔ́ːši
thigh: dáŋgo
three: táti
throat: dáːnde
throat: hɔ́doːnde
today: hándɛ
tomorrow: čáhaːŋo
tongue: démgal
tooth: ŋíːre
tree: léki
two: díːdi
walk: dílli
walk: dógi
warm: fóuːdu
water: ndíːam
weep: wóːya
wet: isóːf
white: dáneːču
woman: dɛ́ːbo
yesterday: kɛ́ːnya